żyrafka
dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

Główne cele wychowania przedszkolnego

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA ZGODNE Z PODSTAWĄ
PROGRAMOWĄ I WYBRANYM PROGRAMEM

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa jeden ogólny cel edukacji, którym jest „wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to jest realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się.” Celem edukacji jest umożliwienie dziecku odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń w duchu wartości uniwersalnych: prawdy, dobra i piękna. Efektem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole. Ogólne cele wychowania przedszkolnego określone w podstawie programowej wychowania:

 

- Cztery aspekty zdobywania wiedzy:

 • uczyć się, aby wiedzieć (wiedza, „że”), oznacza zdobywanie i przechowywanie informacji,
 • uczyć się, aby działać (wiedza, „jak”), którego istotą jest umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu,
 • uczyć się, aby żyć wspólnie, mając na celu przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie,
 • uczyć się, aby być, czyli rozumienie siebie, rozwijanie własnej osobowości na podstawie przyjmowanych wartości,
 •  

  - Poniżej cele ogólne programu „Planeta dzieci”:

  • zapewnienie wszechstronnego rozwoju, przy zachowaniu równowagi w rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym, umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
  • wspieranie zdobywania wiedzy o otaczającym świecie poprzez umożliwienie interakcji ze środowiskiem społeczno -przyrodniczym,
  • rozwijanie postawy proekologicznej poprzez poznawanie przyrody, budzenie przywiązania do niej, podejmowanie działań na rzecz jej ochrony,
  • budzenie wrażliwości estetycznej dziecka dotyczącej różnych aspektów życia: własnego wyglądu, otoczenia, muzyki, słowa, sztuki,
  • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia,
  • rozpoznawanie i rozumienie własnych potrzeb zdrowotnych oraz czynników pozytywnie i negatywnie wpływających na zdrowie każdego człowieka,
  • kształtowanie postaw gwarantujących bezpieczeństwo swoje i innych,
  • przygotowanie do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie poprzez budzenie otwartości na zmiany, rozwijanie gotowości do poznawania i zamiłowanie do uczenia się,
  • rozpoznawanie emocji, ich nazywanie oraz poznawanie strategii radzenia sobie z nimi,
  • rozwijanie umiejętności społecznych: współpracy i komunikacji umożliwiających dobre funkcjonowanie w społeczeństwie,
  • budzenie poczucia przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej, swojej małej ojczyzny oraz kraju,
  • odnoszenie się z szacunkiem do symboli narodowych,
  • rozwijanie umiejętności formułowania jasnych wypowiedzi, komunikowania swoich potrzeb, zadawania pytań,
  • kształtowanie preorientacji zawodowej,
  • rozwijanie kultury osobistej, poznawanie zasad savoir vivre,
  • poznawanie swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań i zdolności,
  • rozwijanie empatii i otwartości wobec potrzeb zarówno ludzi, jak i zwierząt,
  • kształtowanie otwartości na wieloznaczność i różnorodność,
  • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.
  •