żyrafka
dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

Regulamin Przedszkola

Regulamin Akademii Wesołego Przedszkolaka

 

Przedszkole a choroby

W trosce o zdrowie dzieci uczęszczających na zajęcia do naszego przedszkola, obowiązkiem każdego rodzica
jest przyprowadzenie do przedszkola dzieci zdrowych!


Na zajęcia n
ie przyprowadzamy dzieci, które:

 

• mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii potwierdzonej przez lekarza),

• są przeziębione lub chore,

• są w trakcie leczenia antybiotykowego,

• mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.

 

W powyższych sytuacjach jedynie zaświadczenie od lekarza, że dziecko nie zaraża, może być podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola.

Każdy Rodzic lub opiekun ma obowiązek zgłoszenia dyrektorowi przedszkola lub wychowawcy grupy przypadek wszawicy i każdej choroby zakaźnej, rozpoznanej i potwierdzonej przez lekarza pediatrę!!!

 

Działania w przypadku przeziębienia powstałego

podczas pobytu dziecka w przedszkolu

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców lub opiekunów jeśli stwierdzi on,
że dziecko źle się czuje, lub ma objawy innej choroby, w związku z tym niezwykle ważne jest uaktualnianie numerów telefonów kontaktowych.

Obowiązkiem Rodziców, lub opiekunów po otrzymaniu informacji o złym samopoczuciu dziecka, jest wcześniejszy odbiór dziecka z przedszkola.

 

Przedszkole a leki

Nasze przedszkole nie praktykuje podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu!!!

Leki podajemy wyłącznie, za pisemnym upoważnieniem Rodziców i alergologa oraz za zgodą dyrekcji przedszkola, mowa tutaj o lekach przeciwalergicznych lub innych niezbędnych dziecku do właściwego funkcjonowania organizmu.

 

Przedszkole a alergie

W przypadku kataru i kaszlu alergicznego u dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.

Obowiązkiem Rodzica (opiekuna prawnego), w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.

 

Obowiązkiem Rodzica (prawnego opiekuna), w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych oraz metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez opiekunów prawnych (rodziców).

Obowiązkiem Rodzica (prawnego opiekuna), w przypadku innych dolegliwości dziecka jest dostarczenie preparatów
i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów.

 

Wyjścia do ogrodu przedszkolnego

Do ogrodu przedszkolnego wychodzić będziemy każdego dnia, z wyjątkiem, gdy:

• wieje silny wiatr,

• pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca, lub burza,

• temperatura jest niższa od -10* C,

• na terenie ogrodu i w miejscu placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,

• zaistnieją inne warunki pogodowe niesprzyjające do wyjścia na zewnątrz.

 

Dziecko przyprowadzone do przedszkola, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer. Dobrze żeby dzieci miały na ten czas wygodne i dobrze trzymające się na nogach obuwie, a także stosowne do aury okrycie wierzchnie.

Dziecko może pozostać w sali, jeśli zaczyna gorączkować lub pojawiają się pierwsze oznaki przeziębienia lub choroby.

 

Szczegółowy regulamin można pobrać z tej strony