żyrafka
dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

Zalecenia MEN

Zalecenia zgodnie z podstawą programową MEN na rok 2010 dotyczące podziału czasu w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym

 

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

  • co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie,
    przy niewielkim udziale nauczyciela);
  • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,
    obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)
  • najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego
  • pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować  (w tej puli czasu mieszczą
    się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).